Gewijzigde verkeerssituatie gem. scholen

Je zal ongetwijfeld via één of ander kanaal vernomen hebben dat er rond de gewijzigde verkeerssituatie rondom de Aartselaarse gemeentescholen wel wat te doen is geweest.

In naam van de oppositiepartijen werd er een commissie van verkeer en mobiliteit samengeroepen op 15/02/2016 en waarop onderstaande voorstellen werden geformuleerd.

EXTRA COMMISSIE OP MAANDAG 15 FEBRUARI 2016

Vooraf:

 • de nieuwe regeling voor het afhalen en wegbrengen van de kinderen aan onze scholen draagt een algemene goedkeuring en dient NIET gewijzigd te worden. De onderstaande voorstellen doen geen afbreuk aan het vooropgestelde project.
 • Een betere verkeersafwikkeling creëren door het openstellen van de Pater Damiaanlaan kan niet de bedoeling zijn want dit is een verlegging van het probleem. Trouwens de huidige infrastructuur van deze straat laat dit geenszins toe.
 • Gelet op het feit dat de verkeerscel in haar advies van 29/05/2015 duidelijk stelt dat de lusvorming (lees invoering éénrichting) niet noodzakelijk is om een veiligere schoolomgeving te bekomen.

Probleem 1 = permanent éénrichtingsverkeer Carillolei.

Probleem:

 • Waarom de mensen laten rondrijden gedurende 365 dagen (24/24u) voor een zeer beperkte periode tijdens de 170 schooldagen op een jaar. (lees 2 x ongeveer 45’ per dag)
 • Alle verkeer wordt door een woonwijk gestuurd die zich hiertoe niet leent. Camiel Paulusstraat is te smal voor een grote verkeerstroom in beide richtingen te slikken. (men rijdt nu trouwens zeer vaak over het voetpad om elkaar te kruisen wat de zwakke weggebruiker evenmin ten goede komt. Daarbij is er een te grote verkeersstroom ontstaan dat via het smalle stuk in de Guido Gezellestraat (tussen Laar en vrijheidsstraat) moet passeren.
 • Iedereen die de parkings van Chalet Den Hamer en Cultureel centrum verlaat dient via de Camiel Paulusstraat naar de dorpskern te rijden.
 • De dorpskern (Laar) wordt extra belast door het bijkomende verkeer. Op de marktdagen is het probleem nog groter omdat de kapellestraat dan onbereikbaar is.

Voorstel:

ð  pas de éénrichting zoals ze nu is enkel toe op de schoolmomenten. (afhalen en wegbrengen van de kinderen. = principe van een schoolstraat.

 • plaats ter hoogte van de kleuterschool (hoek Della Faille laan / Carillolei) op de schoolmomenten een nadar met omleiding naar Camiel Paulusstraat en een verbod om rechtdoor te rijden als men uit de richting van de Leugstraat komt. Dit kan geplaatst worden door gemachtigde opzichters, gemeenschapswacht, politie…... We doen dit trouwens ook bij evenementen.
 • Kan ook met een elektronisch bord aangegeven worden.
 • Aan de uitrit van de CC -parking dient eveneens een aanwijzing (manueel of elektronisch) tijdens de schoolmomenten aangebracht te worden die het verkeer richting Camiel Paulusstraat stuurt. Na de schoolmomenten keert alles terug in de vroegere situatie en is er een beter verspreide verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van de dorpskern.
 • Het verkeersprobleem tijdens de evenementen is dan ook meteen van de baan

Probleem 2 = Gebruikers parking Cultureel centrum

Probleem:

 • wanneer de parking volzet is dient men de parking terug te verlaten via de inrit. De gebruikers krijgen ook bij het oprijden van de parking geen overzicht van de al dan niet beschikbare plaatsen. Ze moeten onnodig op de parking rondtoeren.
 • Wanneer men de parking verlaat dient men terug te keren via de Camiel Paulusstraat gezien men niet linksaf kan afslaan.
 • De parking ter hoogte van de BIB/sporthal is afgesloten met een vast constructie.
 • Brandweer kan hierdoor hinder ondervinden. Wat was hun advies ??? (is er een advies gevraagd ?)
 • Bewoners van de in oprichting zijnde appartementsblok mogen wel in beide richtingen het straatje tussen de afsluiting Bib/sporthal en Carillolei gebruiken. Wat ook een gevaar is tijdens de momenten dat de kinderen toekomen en/of vertrekken.
 • Ook de vele bezoekers van de BIB en Sporthal, waarvan 90% buiten de schoolmomenten worden onnodig naar de Camiel Paulusstraat gestuurd.

Voorstel:

ð  de vaste constructie aan de Bib/sporthal vervangen door een manuele / automatische slagboom.

ð  De slagboom gaat dicht op het moment dat de kinderen toekomen en vertrekken. De periodes worden bepaald door de schoolverantwoordelijken gezien zij het beste zicht hierop hebben.

ð  Buiten de schoolmomenten blijft de slagboom open.

 • De verkeersafwikkeling van de parking wordt dan beter verspreid. = Alle verkeer dient dan niet meer via de Camiel Paulusstraat naar de dorpskern te verlopen.
 • Het verkeer richting Leugstraat en Kapellestraat hoeft dan niet meer rond te rijden.
 • Wanneer de parking volzet is, kunnen de voertuigen parkeren in de Carillolei en Della Faillelaan. (stuk kleuterschool / oprit parking CC) zonder hiervoor rond te rijden.

Probleem 3 = Gebruikers parking “Den Hamer”

Probleem:

 • wanneer de parking volzet is dient men de parking van het CC te gebruiken. Wanneer men deze parking van de senioren chalet verlaat kan men niet rechts afslaan om zich naar de parking van het CC te begeven. Ze moeten onnodig rondtoeren via de Camiel Paulusstraat - kerk om zich naar de parking van het CC te begeven.

Gezien, op enkele uitzonderingen na, de activiteiten doorgaan in de namiddag en/of ’s avonds valt het begin en einde van de activiteiten buiten de schooluren.

Voorstel:

ð  Wanneer men het éénrichting in de Carillolei enkel toepast tijdens de schoolmomenten is ook dit probleem van de baan. Er is wordt opnieuw een betere spreiding van het verkeer bereikt en de onnodige omleiding door de woonstraten wordt drastisch beperkt.

Probleem 4 = Fietsers aan kruispunt Della Faillelaan - Carillolei

Probleem:

 • de fietsers rijden in het stuk tussen oprit parking CC en Della Faillelaan, dat momenteel enkelrichting is, in beide richtingen. De voertuigen, komende van de Carillolei, die de Della Faillelaan indraaien weten dat er, door het éénrichtingsverkeer, geen voertuigen uit de Della Faillelaan kunnen komen en snijden de bocht af. Hierdoor komen de fietsers in het gedrang.

Voorstel:

ð  kleine / lage vluchtheuvel aanbrengen om de rijrichting te accentueren.

(zie voorbeeld Laar aan pomp/schandpaal)

 

CONCLUSIE:

 1. 1.De bovenstaande voorstellen doen geen enkele afbreuk aan het huidige concept met betrekking tot het afhalen en wegbrengen van de schoolkinderen.
 2. 2.De voorgestelde ingrepen zijn zeer doeltreffend en kostenbeperkend.
 3. 3.De beperkte werklast voor het aanbrengen van signalisatiewijzigingen kan eveneens opgevangen worden met elektronische systemen / borden.

 

LATEN WE DIT EENS BIJ WIJZE VAN EEN PROEFPERIODE UITPROBEREN

ZODAT ER EEN VERGELIJK GEMAAKT KAN WORDEN.

HET ZAL, ONGEACHT HET RESULTAAT ERVAN, DE RUST DOEN WEERKEREN.